Latest Entries »

Scara   1

Introducere

 1. UN MIC REZUMAT AL STUDIULUI, INCLUZÂND ȘI CONLUZIILE LUI, PE SCURT
 2. CE ESTE CANONUL?‎
 3. […CUM ȘI DE CĂTRE CINE SE APLICĂ SFINTELE CANOANE ȘI ICONOMIA LOR. LA DOGME SE POATE APLICA ICONOMIA?]
 4. A FACE DIN CANOANE DOGME, ÎNSEAMNĂ A DEVENI ERETIC
 5. SFÂNTUL BOTEZ, INCLUSIV ÎN FORMA LUI EXTERIOARĂ, ESTE O DOGMĂ SAU UN CANON?

Infaibilitatea Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit

Nici ereticii, nici schismaticii, nici adunarea nelegiuită (parasinagoga) nu au harul mântuirii, după Sfânta Biserică

Un mic cuvânt despre sfințenia colivazilor

Orosul din 1756 al primirii ereticilor prin botez (neabrogat)‎

Sfântul Paisie de la Neamț

Opinia Părintelui Arhid. Ioan Ică jr.

Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul – Pidalion

 1. CANONUL 46
 2. CANONUL 47

 Sfântul Marcu Ascetul: Nu ne mântuim prin fapte ci în dar, prin Sfântul Botez. Faptele doar actualizează harul, ferindu-ne de stricăciunea firii, dar nu acumulează vreun merit. Așadar, erezia că s-ar putea mântui vreun eretic, făcând fapte bune, chiar și mucenicie, cade.

 Dezlegare, Mărturisesc un botez 

Agravarea căderii în erezii a Romei vechi prin Conciliul Tridentin, cu exemplificare prin îndepărtarea și mai accentuată de Sfântul Botez Ortodox

Va urma:

I.           Introducere

Dr. Alexandru Anastasiu

Anunțuri

Ați catalogat ca eretic Sfântul și Marele Sinod din Creta pentru un paragraf desprins dintr-un text mai amplu,

vă citez (unde sunt citate se folosesc litere italice):

 

paragraful 6 al documentului oficial eretic, al sinodului eretic din Creta, „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”:
în limba greacă:

 1. Κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ. Παρά ταῦτα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ἀλλά πιστεύει ὅτι αἱ πρός ταύτας σχέσεις αὐτῆς πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί τῆς ὑπ’ αὐτῶν ὅσον ἔνεστι ταχυτέρας καί ἀντικειμενικωτέρας ἀποσαφηνίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Οὕτω, ἦτο εὔνους καί θετικῶς διατεθειμένη τόσον διά θεολογικούς, ὅσον καί διά ποιμαντικούς λόγους, πρός θεολογικόν διάλογον μετά τῶν λοιπῶν χριστιανῶν εἰς διμερές καί πολυμερές ἐπίπεδον καί πρός τήν συμμετοχήν γενικώτερον εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι διά τοῦ διαλόγου δίδει δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας καί τῶν πνευματικῶν αὐτῆς θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός αὐτῆς, μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν ἑνότητα.


în limba engleză:

 1. In accordance with the ontological nature of the Church, her unity can never be perturbed. In spite of this, the Orthodox Church accepts the historical name of other non-Orthodox Christian Churches and Confessions that are not in communion with her, and believes that her relations with them should be based on the most speedy and objective clarification possible of the whole ecclesiological question, and most especially of their more general teachings on sacraments, grace, priesthood, and apostolic succession. Thus, she was favorably and positively disposed, both for theological and pastoral reasons, towards theological dialogue with other Christians on a bi-lateral and multi-lateral level, and towards more general participation in the Ecumenical Movement of recent times, in the conviction that through dialogue she gives a dynamic witness to the fullness of truth in Christ and to her spiritual treasures to those who are outside her, with the objective aim of smoothing the path leading to unity.


în limba rusă:

 1. Единство, которым обладает Церковь по своей онтологической природе, не может быть нарушено. Тем не менее Православная Церковь признает историческое наименование других не находящихся в общении с ней инославных христианских церквей и конфессий, и в то же время верит, что ее отношения с ними должны строиться на скорейшем и более объективном уяснении ими всей экклезиологической тематики, особенно в области учения о таинствах, благодати, священстве и апостольском преемстве в целом. Так, исходя из богословских и пастырских соображений, она благожелательно и положительно смотрела на диалог с остальными христианами на двустороннем и многостороннем уровнях и на участие в экуменическом движении новейших времен вообще, веря, что таким образом она несет активное свидетельство о полноте Христовой истины и о своих духовных сокровищах тем, кто находится вне ее, преследуя объективную цель – подготовить путь к единству.


în limba franceză:

D’après la nature ontologique de l’Église, son unité ne saurait être perturbée. Cependant, l’Église orthodoxe accepte l’appellation historique des autres Églises et Confessions chrétiennes hétérodoxes qui ne se trouvent pas en communion avec elle, mais elle croit aussi que ses relations avec ces dernières doivent se fonder sur une clarification aussi rapide et objective que possible, de la question ecclésiologique dans son ensemble et, plus particulièrement de l’enseignement général que celles-ci professent sur les sacrements, la grâce, le sacerdoce et la succession apostolique. Ainsi, pour des raisons tant théologiques que pastorales, elle est favorablement disposée à prendre part au dialogue théologique avec les autres chrétiens au niveau bilatéral et multilatéral, et, plus généralement, à participer au Mouvement œcuménique des temps modernes, dans la conviction que par le dialogue, elle apporte un témoignage dynamique de la plénitude de la vérité en Christ et de ses trésors spirituels à tous ceux qui sont à l’extérieur de celle-ci, ayant pour objectif d’aplanir la voie menant vers l’unité.

în limba română:

Biserica Ortodoxă acceptă numele istoric al altor Biserici și Confesiuni creștine non-ortodoxe (heterodoxe) care nu sunt în comuniune cu ea

 

O astfel de acuzație, în plus și adusă cu o astfel de siguranță (desigur nu de sine, ci de internet, adică nu este opinia dumneavoastră ci una culeasă de pe internet – la pachet cu duhul ei), în principiu arată că nu se dorește vreun dialog, fiindcă s-ar respinge din start orice contraargument. Din acest motiv nu aș fi îndrăznit să vă răspund, fiindcă certurile de cuvinte sunt păcat și nu dorim să-L mâhnim pe Domnul prin cuvinte deșarte, însă

mi se par foarte valoroase cuvintele dumneavoastră personale din emailurile pe care ni le-ați trimis:

 

De la Ion Creangă știm, din lucrarea dânsului Amintiri din copilărie:

Dacă e copil să se joace. Dacă e cal să tragă. Și dacă e popă să citească.

parafrazându-l legat de persoana mea: Dacă e calculatorist să butoneze. 🙂

 

Vă rog frumos să mă iertați, eu sunt doar un prost calculatorist, cel mai prost dintre calculatoriști, care a butonat și v-a pus înainte cele scrise mai sus.

 

Vă rog frumos să mă iertați dacă am vorbit cu păcat și pentru tot ce v-am supărat. […]

Dacă vreți să îmi spuneți unde am vorbit greșit legat de sinodul eretic din Creta, întru Adevăr, argumentat scripturistic, dogmatic și patristic, primesc, altfel nu.

 

Vă rog frumos să mă iertați, știu că nu sunt mântuit și știu că sunt un gunoi pe acest pământ, dar cu voia și ajutorul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu-Omul, eretic nu sunt și nu vreau să fiu în erezie, pentru că erezia desparte pe om de Dumnezeu; Dumnezeu să ferească și să păzească pe toți oamenii de așa ceva!!!

Dacă am vorbit greșit vă rog frumos să îmi spuneți unde am greșit.

 

Iertați-mă.

Vă dați seama și singur cât de gravă ar fi acuzația că ați fi eretic. Ce păcat mare aș face dacă v-aș acuza de așa ceva.

Se spunea despre avva Agathon, că s-au dus oarecari la dânsul, auzind că are dreaptă și mare socoteală. Vrând aceștia să-l cerce de a sa mânie, i-au zis lui: „Tu ești Agathon, căci am auzit despre tine că ești curvar și mândru”. Iar el a zis: „Ei bine, așa este”. Și i-au zis lui: „Tu ești Agathon bârfitorul și clevetitorul?” Iar el a zis: „Eu sunt”. Au zis iarăși: „Tu ești Agathon ereticul?” Iar el a răspuns: “Eretic nu sunt”. Și l-au rugat pe el, zicând: „Spune-ne nouă, pentru ce atâtea câte ți-am zis le-ai primit, iar cuvântul acesta nu l-ai suferit?” Zis-a lor: „Cele dintâi asupra mea le iau, căci este spre folosul sufletului meu, dar cuvântul acesta eretic este despărțire de Dumnezeu și nu voiesc să mă despart de Dumnezeu”. Iar aceia auzind, s-au minunat de dreapta lui socoteală și s-au dus zidiți.22[1]

Această acuzație nu trebuie făcută nimănui, nici primită de cineva…

Ar trebui să vă gândiți mult la aceasta, fiindcă acuzați un întreg Sfânt Sinod că este eretic.

Însă pentru că v-ați smerit și v-ați cerut iertare și mi-ați poruncit să vă răspund argumentat scripturistic, dogmatic și patristic îndrăznesc să vă trimit scrisoarea de mai jos:

Dragul meu copil al lui Hristos,

View full article »

Sfintenia Botezului Ortodox

http://www.apologeticum.ro/2011/01/cum-ii-primim-pe-catolici-la-ortodoxie-hotarare-a-patriarhilor-ortodocsi-din-anul-1755-botezul-ereticilor-nu-este-valid/, sâmbătă, 5 iulie 2014.

Orosul Sfintei Biserici a lui Hristos, care intareste Sfantul Botez dat de la Dumnezeu, dar leapada botezurile ereticilor care se fac in alt chip[1]

Dintre multele mijloace prin care ne invrednicim de mantuire si care se succed si se leaga unul de altul ca o scara (fiindca toate privesc catre acelasi tel) cel dintai este Botezul, cel predat de Dumnezeu sfintitilor apostoli, de vreme ce fara el celelalte sunt nelucratoare.

View full article »

https://dogmaticaempirica.wordpress.com/category/uncategorized/page/4/, sâmbătă, 5 iulie 2014

Să nu uităm că Sfinții mișcării colivazilor (precum Sf. Nicodim Aghioritul, Sf. Athanasie al Parosului, Sf. Macarie Nottara etc) au fost principali exponenți ai mișcarii renașterii isihaste din secolele trecute, alcătuitori ai Filocaliei și ai altor scrieri importante, și că aceștia aveau o profundă conștiință dogmatică ortodoxă, patristică, fiind și antiecumeniști! Pe vremea lor Sinodul cu mai mulți Patriarhi Ortodocși (Chiril al V-lea al Constantinopolului, Matei al Alexandriei, Partenie al Ierusalimului) adunat la Constantinopol în 1756 a cerut și primirea numai prin botez a heterodocșilor veniți la Ortodoxie [să nu uităm că la acea vreme Tările Române și întreg Balcanul depindeau de Patriarhia Constiantinopolului! În același timp, este de adăugat faptul că duhovnicul Patriarhului Chiril al V-lea, Sfântul Auxentie din Andros, era un om văzător cu Duhul și care avea darul vindecărilor. Acest sfânt avusese o descoperire Dumnezeiască în acest sens

View full article »

Teologii contemporani, implicați cu tot sufletul lor în ecumenism, pentru a-și justifica propriile păreri, sugerează că Sfântul Ierarh Ciprian al Cartaginei a fost doar o voce singulară în istorie, neprimită de plinătatea Sfintei Biserici.

Este adevărat că modul de primire al ereticilor este tratat variat și nuanțat de-a lungul timpului, cu iconomie canonică, datorită motivelor enumerate mai sus, dar credința că nu există mântuire în afara Ortodoxiei, mărturisită atât de sugestiv de el: „În afara Bisericii nu există mântuire” și „cine nu are Biserica de Mamă, nu are pe Dumnezeu de Tată[1], este prezentă, integrală și neschimbată, la fel în toată istoria Bisericii celei Una: la Sfinții Apostoli, la toți Sfinţii Părinţi, în toate Sinoadele Ecumenice și apărată cu sângele atâtor mucenici. Ea reprezintă credința deplinătății Bisericii și, deci, nu suferă iconomie dogmatică (termen, de altfel, imposibil, anulat în realitatea lui prin opoziția ontologică iconomie-dogmă).

View full article »

I.           Infaibilitatea Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit

View full article »

I.           Introducere

View full article »

16.30Jurământul

Atenție! Jurământul la 16.30
Doamne ajută!

Doamne ajută!

      Întru cât banii strânși pentru cheltuielile comune necesare sfârșitului de an nu au ajuns, suntem rugați cei care participăm la examenul de licență sa mai dăm suma de 10 lei. Acești bani sunt necesari pentru acoperirea protocolului pentru licență, în care este inclusă și o masă pentru profesorii care fac parte din comisii în aceste zile.
       Banii vor fi strânși de către Pintea Eustratie, sau de către Ștefănescu Gabriel.
       Vă mulțumim!

Din TDO, iată articolele care nu le-am mai întâlnit în celelalte sesiuni:

TDO,1, 9-23;

TDO 2,159-198;

TDO 3,368-404.

Doamne ajută!

25.06.2014:

 1. Dogmatica – scris: 9-11.30, Pr. Conf. Dr. Nicolae Moșoiu.
 2. Opțional – oral: 12.30.

 3. Prezentarea lucrării de licență cu discuții și câteva întrebări din dogmatică – oral: 14.00, Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, Arhid. Prof. Dr. Ioan Ică jr. și alții.


Total: 2-3 ore/persoană.

View full article »

Lichidare

Cei ce doresc să dea licența acum, să se înscrie și să completeze fișa de lichidare, pe care o pot primi de la secretariat. Apoi să prezinte teza de licență legată împreună cu declarația de originalitate semnată și de coordonatorul științific.

Doamne ajută!

Gata… verificați http://ums.ulbsibiu.ro/

Doamne ajută!

View full article »

IFR restanțe…

Restantele la IFR SUNT SAMBATA la ora 10.00

Doamne ajută!

Notele la IFR le aveți centralizate, într-un tabel, mai jos:

Anul IV pastorală, notele la IFR, mai 2014

984 de pagini!!!

I.  Semnificația jurământului de la absolvirea Facultății de Teologie

View full article »

restante an 4,2014

Pastorala grupa 3

La ora 10.00
Sâmbătă 7.06.2014

S-ar putea ca să ne examineze Pr. Prof. Decan Aurel Pavel, și după Festivitatea de Încheiere de Miercuri 4.06.2014.

Vineri 6.06.2014 s-a mutat examenul la ora 15.00.

Hristos S-a înălțat!

 

Sf. Liturghie va incepe la ora 8.oo, dar studentii trebuie sa fie prezenti de la 7.30, ca sa nu fie catedrala goala cand va venii PS Andrei Făgărăşanul, cu cateva minute inainte de inceperea Sf. Liturghii.

HRISTOS S-A INALTAT!

Hristos S-a înălțat!

Pastorala-curs complet

După cum spune domnul Andrei Popescu (că a vorbit cu Pr. Iosu), avem de invatat din cursul de mai sus până la pastoratia prin sf. Taine, exclusiv.

HRISTOS A INVIAT!
Apoi s-a spus că avem și Sfânta Spovedanie. De verificat.
Hristos S-a înălțat!

View full article »

Cei care au fost repartizati joi la examenul de omiletica trebuie sa vina maine, pt ca joi pr. e plecat.

Hristos a înviat!

Liturgică

De învățat:

 1. Liturgica-speciala pagina cu pagina de la capitolul „Explicarea Sfintei Liturghii”,

 2. Alexandre-Schmemann-Euharistia-Taina-Imparatiei

Pentru ajutor în întelegerea și/sau parcurgerea cărții Pr. Alexandre mai atașăm 2 documente:

Dezlegare ortodoxa despre nepotrivirea gîndirii Pr. Alexandre Schmemann cu Predania în cartea Euharistia – Taina împaratiei

Pr. Alexandre-schmemann Euharistia Taina Împaratiei – rezumat

 

chelcea_metodologie_lucrare_stiintifica

Anexa nr. 1 – Norme de citare

Cine dorește să primească un atestat lingvistic, fără de care nu se poate absolvi facultatea, să dea domnului Gheorghe Pintea 20 de lei pentru a-i depune la secretariat până vineri 23,05,2014.

Hristos a înviat!

Prin bunăvoința domnului Florin Magdaș avem parte și semestrul acesta de o parte din materia de curs.

O puteți descărca de aici.

Prin bunăvoința domnului Gabriel Ștefănescu avem parte și semestrul acesta de tot cursul, de până azi.

Îl puteți descărca de aici.

Ce va urma, dacă ne ajută Dumnezeu, vom completa înainte de examen.

Și iată, cu mila lui Dumnezeu, și ultimul curs:

Drept canonic, ultimul curs 4.2

Le mulțumim și pe această cale, să-i răsplătească Dumnezeu și jertfa și mila.

Hristos a înviat!

Aici am găsit și un curs de drept scris cu litere de tipar:

http://teologiesibiu.files.wordpress.com/2010/01/curs-drept.pdf

http://teologiesibiu.files.wordpress.com/2010/01/completare-drept.pdf

Chiar și cei ce nu vin la agapă sunt rugați să achite domnului Gabriel Ștefănescu suma de 100 de RON, pentru cumpărarea unui set de Sfinte Vase pentru Capelă.

Este hotărârea domnului profesor îndrumător de an, Ciprian Streza, împreună cu studenții care au fost prezenți la această consfătuire.

Hristos a înviat!

P.S. de la Gabriel:

Suma de 100 de lei nu este numai pentru vase, ci, in acesti bani, sunt cuprinse mai multe cheltuieli, necesare incheierii de an (flori pt curs festiv, protocol licenta, rame pt poza de pe tablou in varianta mai mica pt noi, etc…). 

Vă mulțumim…

Examenul la dogmatică s-a mutat la ora 8,30, în aceeași zi.

Apoi, imediat, va fi examinarea orală pentru grupa 3, fiindcă grupele 1+2 vor sta la cursul de drept.

Numai cine cade la examenul de acum, sau are o notă prea mică, poate reda examenul odată cu anul III.

Materiale ajutătoare pentru examenul de dogmatică:

De la Andrei:

dogmatica 4 sem II o sinteză.

De la Radu:

dogmatica 4,2 materiale colate.

Hristos a înviat!

IFR

Prin bunăvoința unor colegi de la zi, am aflat tematica a ceea ce s-a predat, până în săptămâna mare, la cursurile și seminariile de IFR.

Dacă vom mai afla câte ceva despre ultimile 3 cursuri, vă vom anunța.

Tematica cursurilor + seminariilor la IFR, pe scurt 1

Hristos a înviat!

Opis

Piesa 1-Regulament privind organizarea si functionarea lacasurilor de cult

Piesa 2-Certif. Urbanism pag1

Piesa 2-Certif. Urbanism pag.2

Piesa 3a-Autorizatie de construire

Piesa 3b-Model autorizatie constructie biserici

Piesa 4

Piesa 5-regimul-juridic-al-constructiilor

Piesa 6-Termeni Tehnici intalniti in documentatiile la care s-a facut referire

Examenul constă în verificarea cunoştinţelor cu privire la rânduiala Sf. Taine şi a principalelor ierurgii. Nu puteam preda şi exemplifica în 3-4 ore materia tratată în 10 săptămâni.

(Umăriţi Molitfelnicul şi Tipicul Bisericesc).

View full article »

EXAMENUL LA OMILETICA(GR 1, 2, 3) VA INCEPE CU DATA DE 19 MAI, IAR IN FIECARE SEARA, până pe 22 mai, VOR FI EXAMINATI CATE 20 de STUDENTI, IN ORDINE ALFABETICA, INTRE ORELE 19.00.- 21.00.

Examinarea va consta dintr-o predică conform tabelului publicat pe acest blog aici și dintr-un rezumat la cartea:

Curs de omiletică, Momente din istoria predicii, Teoria predicii, Pr. Dumitru Belu, de aproximativ 630 de pagini având prețul de 65 de ron.

Se poate găsit de cumpărat, doar la Facultatea de Teologie Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, din Sibiu, la CADCO. Cei ce o cumpără de la CADCO, vor fi trecuți pe o listă și pot aduce rezumatul la un capitol, în scris. Cei de la grupa 3 care nu pot ajunge în timpul săptămânii, pot aduce rezumatul lor la CADCO, în cadrul următorului program: L-V 9-17,00

Hristos a înviat!

Pentru că unii nu puteau vizualiza calendarul, ne-a ajutat Dumnezeu și l-am inclus ca pe un „widget” și în antet, și în subsol, și în lateral. Se poate tipări, se poate deschide ca și calendar separat, sau se poate derula înainte și înapoi.

De azi calendarele vechi nu mai funcționează.

Hristos a înviat!

Browser web:

https://www.google.com/calendar/embed?src=virgilalexandruanastasiu%40gmail.com&ctz=Europe/Bucharest 

Importați în alte aplicații de calendar (ICS):

https://www.google.com/calendar/ical/virgilalexandruanastasiu%40gmail.com/public/basic.ics

Vizualizați într-un cititor de fluxuri RSS (XML):

https://www.google.com/calendar/feeds/virgilalexandruanastasiu%40gmail.com/public/basic

 

Misiologie 4 Dialogul teologic dintre BOR si EKD

Materialul de mai sus reproduce documentul lipsă de pe i-net numit:

 

Revista Teologică 2 / 2010

Dialogul teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (EKD) – scurt istoric

 

Pr. Prof. Aurel Pavel; Masterand Petru Ciprian Nedelcu

Ni s-a aprobat (mai puțin pentru IFR) și pentru ultimul semestru, să avem examenele la sfârșit de săptămână, datorită situației financiare dificile și problemelor delicate de la serviciu.

Mulțumim și colegilor din grupele 1+2 pentru sprijinul acordat în rezolvarea acestei probleme.

Vă rugăm să urmăriți calendarul, fiindcă se pot face modificări și în aceeași zi cu examenul.

Vă mulțumim,

Hristos a înviat!

Vestitorul Ortodoxiei 189 – 1-15,10,1997, Pr. Prof. Dumitru Staniloae despre ecumenism ca pan-erezie

Hristos a Inviat!

Din pacate doar colegii de mai jos au trimis lucrari de seminar.

Te rog ca pe restul sa ii anunti ca trebuie sa trimita cat mai urgent lucrarile.

View full article »

Teolog este…

I.    Teolog este…

Dar pentru a înțelege corect toate aceste taine este nevoie să fim cu adevărat teologi, nu doar proprietarii unei diplome de teologie. Ce trebuie să facem pentru aceasta, ne învață tot bătrânul nostru, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae Teologul, ca în Pateric: „Zis-a un bătrân”

 1.       — Călugărul care laudă neîncetat pe Dumnezeu și se roagă pentru mîntuirea oamenilor, poate fi numit teolog, după Sfinții Părinți?

      Da. Dar nu numai călugărul, ci orice credincios care are necontenit pe Dumnezeul cel adevărat în cugetul său și se înfrînează de la tot ce este contrar voii Lui este considerat teolog.

Arhim. Ioanichie Bălan, Convorbiri Duhovnicești, vol. 1, Ed. Episcopiei Romanului Și ‎Hușilor, 21993, s.l., p.‎ 182.

O întâlnire duhovniească la mormântul Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae

View full article »

ECUMENISMUL – CONCLUZIILE CONFERINŢEI ‎INTER-ORTODOXE DE LA TESALONIC

Conferința inter-ortodoxă despre ecumenism a Ierarhilor și Profesorilor multor facultăți de teologie Ortodoxă din întreaga lume – Tesalonic, 2004

View full article »

„Dacă cineva contraface măcar o mică parte a chipului regelui pe moneda regală, în felul acesta o falsifică; la fel şi în credinţa cea adevarată, acela care va schimba chiar cât de puţin în ea, o va vătăma pe toată. Căci dacă, pe de o parte dogma este răstălmăcită, şi înger de ar fi, să nu-l credeţi. Nimic nu foloseşte viaţa virtuoasă, dacă credinţa nu este sănătoasă.”

Sfântul Ioan Gură de Aur

http://www.dervent.ro/rostiri.php?cID=cat-rostiri-ecumenism&rType=INDEX&rOP=view, miercuri, 23 aprilie 2014.

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae:

snapshot

Reproducerea în scris a înregistrarii Pr. Prof. Dumitru Staniloae despre ecumenism si occident   

Sub 15 Pr. Profesor Dumitru Staniloae si ecumenismul, sau adevarul despre cum vedea sfintia sa Sobornicitatea deschisa

Despre ecumenism ca panerezia timpului nostru (audio, .mp3)

View full article »

În acest semestru toate grupele vor da examenele în acelaşi timp.

Doamne ajută!

Vom avea de pregătit, pe lângă cursul predat şi acest material:

Morala 4.2 o întrebare DOSAR INFORMATIV privind Taina casatoriei, darul nasterii de prunci si pacatele împotriva acestuia

 

!!!!Vezi completările de mai jos!!!!

View full article »

Pe lângă lucrarea de seminar, avem de pregătit:

ADEVARATUL SI FALSUL ECUMENISM

misiologie

mis 2

mis 3

Misiologie 4 Dialogul teologic dintre BOR si EKD

Note, în ajutorul înțelegerii celor de mai sus:

Studiul si HOTARÎREA SFÎNTULUI SINOD al Bisericii Ortodoxe al Georgiei despre Natura, Misiunea, Limitele Bisericii sau Teoria ramificatiilor

Reproducerea în scris a înregistrarii Pr. Prof. Dumitru Staniloae despre ecumenism si occident   

Sub 15 Pr. Profesor Dumitru Staniloae si ecumenismul, sau adevarul despre cum vedea sfintia sa Sobornicitatea deschisa

ECUMENISMUL – CONCLUZIILE CONFERINŢEI ‎INTER-ORTODOXE DE LA TESALONIC

View full article »

LICENTA:

A. SUSTINEREA INTRE 25-27 IUNIE

B.INSCRIEREA  9-13 IUNIE

DOAMNE AJUTĂ!

Datorită multelor modificări care vor fi, vom publica data și ora examenelor, pe măsură ce le vom afla, în calendarul de mai jos. Vă rugăm să-l consultați de fiecare dată, ca să nu apară surprize. Am avut semestrul trecut modificări chiar și cu o zi înainte și va fi singurul loc de publicare, ca să nu apară șovăieli.

Vă mulțumim,

Doamne ajută, sărbători fericite!

Calendarul îl găsiți aici:

a.  https://cid-d8211a5cb9a7f9b5.calendar.live.com/calendar/private/e04d916c-c2ff-4bcf-9157-b70b383e6cec/73bcdf04-8182-4387-8192-fd99e187d80a/index.html

b. dacă  aveți Outlook puteți descărca calendarul de aici (care se actualizează  automat) :

webcals://cid-d8211a5cb9a7f9b5.calendar.live.com/calendar/private/e04d916c-c2ff-4bcf-9157-b70b383e6cec/73bcdf04-8182-4387-8192-fd99e187d80a/calendar.ics.