Tag Archive: vechiul calendar


Ați catalogat ca eretic Sfântul și Marele Sinod din Creta pentru un paragraf desprins dintr-un text mai amplu,

vă citez (unde sunt citate se folosesc litere italice):

 

paragraful 6 al documentului oficial eretic, al sinodului eretic din Creta, „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”:
în limba greacă:

  1. Κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ. Παρά ταῦτα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ἀλλά πιστεύει ὅτι αἱ πρός ταύτας σχέσεις αὐτῆς πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί τῆς ὑπ’ αὐτῶν ὅσον ἔνεστι ταχυτέρας καί ἀντικειμενικωτέρας ἀποσαφηνίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Οὕτω, ἦτο εὔνους καί θετικῶς διατεθειμένη τόσον διά θεολογικούς, ὅσον καί διά ποιμαντικούς λόγους, πρός θεολογικόν διάλογον μετά τῶν λοιπῶν χριστιανῶν εἰς διμερές καί πολυμερές ἐπίπεδον καί πρός τήν συμμετοχήν γενικώτερον εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι διά τοῦ διαλόγου δίδει δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας καί τῶν πνευματικῶν αὐτῆς θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός αὐτῆς, μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν ἑνότητα.


în limba engleză:

  1. In accordance with the ontological nature of the Church, her unity can never be perturbed. In spite of this, the Orthodox Church accepts the historical name of other non-Orthodox Christian Churches and Confessions that are not in communion with her, and believes that her relations with them should be based on the most speedy and objective clarification possible of the whole ecclesiological question, and most especially of their more general teachings on sacraments, grace, priesthood, and apostolic succession. Thus, she was favorably and positively disposed, both for theological and pastoral reasons, towards theological dialogue with other Christians on a bi-lateral and multi-lateral level, and towards more general participation in the Ecumenical Movement of recent times, in the conviction that through dialogue she gives a dynamic witness to the fullness of truth in Christ and to her spiritual treasures to those who are outside her, with the objective aim of smoothing the path leading to unity.


în limba rusă:

  1. Единство, которым обладает Церковь по своей онтологической природе, не может быть нарушено. Тем не менее Православная Церковь признает историческое наименование других не находящихся в общении с ней инославных христианских церквей и конфессий, и в то же время верит, что ее отношения с ними должны строиться на скорейшем и более объективном уяснении ими всей экклезиологической тематики, особенно в области учения о таинствах, благодати, священстве и апостольском преемстве в целом. Так, исходя из богословских и пастырских соображений, она благожелательно и положительно смотрела на диалог с остальными христианами на двустороннем и многостороннем уровнях и на участие в экуменическом движении новейших времен вообще, веря, что таким образом она несет активное свидетельство о полноте Христовой истины и о своих духовных сокровищах тем, кто находится вне ее, преследуя объективную цель – подготовить путь к единству.


în limba franceză:

D’après la nature ontologique de l’Église, son unité ne saurait être perturbée. Cependant, l’Église orthodoxe accepte l’appellation historique des autres Églises et Confessions chrétiennes hétérodoxes qui ne se trouvent pas en communion avec elle, mais elle croit aussi que ses relations avec ces dernières doivent se fonder sur une clarification aussi rapide et objective que possible, de la question ecclésiologique dans son ensemble et, plus particulièrement de l’enseignement général que celles-ci professent sur les sacrements, la grâce, le sacerdoce et la succession apostolique. Ainsi, pour des raisons tant théologiques que pastorales, elle est favorablement disposée à prendre part au dialogue théologique avec les autres chrétiens au niveau bilatéral et multilatéral, et, plus généralement, à participer au Mouvement œcuménique des temps modernes, dans la conviction que par le dialogue, elle apporte un témoignage dynamique de la plénitude de la vérité en Christ et de ses trésors spirituels à tous ceux qui sont à l’extérieur de celle-ci, ayant pour objectif d’aplanir la voie menant vers l’unité.

în limba română:

Biserica Ortodoxă acceptă numele istoric al altor Biserici și Confesiuni creștine non-ortodoxe (heterodoxe) care nu sunt în comuniune cu ea

 

O astfel de acuzație, în plus și adusă cu o astfel de siguranță (desigur nu de sine, ci de internet, adică nu este opinia dumneavoastră ci una culeasă de pe internet – la pachet cu duhul ei), în principiu arată că nu se dorește vreun dialog, fiindcă s-ar respinge din start orice contraargument. Din acest motiv nu aș fi îndrăznit să vă răspund, fiindcă certurile de cuvinte sunt păcat și nu dorim să-L mâhnim pe Domnul prin cuvinte deșarte, însă

mi se par foarte valoroase cuvintele dumneavoastră personale din emailurile pe care ni le-ați trimis:

 

De la Ion Creangă știm, din lucrarea dânsului Amintiri din copilărie:

Dacă e copil să se joace. Dacă e cal să tragă. Și dacă e popă să citească.

parafrazându-l legat de persoana mea: Dacă e calculatorist să butoneze. 🙂

 

Vă rog frumos să mă iertați, eu sunt doar un prost calculatorist, cel mai prost dintre calculatoriști, care a butonat și v-a pus înainte cele scrise mai sus.

 

Vă rog frumos să mă iertați dacă am vorbit cu păcat și pentru tot ce v-am supărat. […]

Dacă vreți să îmi spuneți unde am vorbit greșit legat de sinodul eretic din Creta, întru Adevăr, argumentat scripturistic, dogmatic și patristic, primesc, altfel nu.

 

Vă rog frumos să mă iertați, știu că nu sunt mântuit și știu că sunt un gunoi pe acest pământ, dar cu voia și ajutorul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu-Omul, eretic nu sunt și nu vreau să fiu în erezie, pentru că erezia desparte pe om de Dumnezeu; Dumnezeu să ferească și să păzească pe toți oamenii de așa ceva!!!

Dacă am vorbit greșit vă rog frumos să îmi spuneți unde am greșit.

 

Iertați-mă.

Vă dați seama și singur cât de gravă ar fi acuzația că ați fi eretic. Ce păcat mare aș face dacă v-aș acuza de așa ceva.

Se spunea despre avva Agathon, că s-au dus oarecari la dânsul, auzind că are dreaptă și mare socoteală. Vrând aceștia să-l cerce de a sa mânie, i-au zis lui: „Tu ești Agathon, căci am auzit despre tine că ești curvar și mândru”. Iar el a zis: „Ei bine, așa este”. Și i-au zis lui: „Tu ești Agathon bârfitorul și clevetitorul?” Iar el a zis: „Eu sunt”. Au zis iarăși: „Tu ești Agathon ereticul?” Iar el a răspuns: “Eretic nu sunt”. Și l-au rugat pe el, zicând: „Spune-ne nouă, pentru ce atâtea câte ți-am zis le-ai primit, iar cuvântul acesta nu l-ai suferit?” Zis-a lor: „Cele dintâi asupra mea le iau, căci este spre folosul sufletului meu, dar cuvântul acesta eretic este despărțire de Dumnezeu și nu voiesc să mă despart de Dumnezeu”. Iar aceia auzind, s-au minunat de dreapta lui socoteală și s-au dus zidiți.22[1]

Această acuzație nu trebuie făcută nimănui, nici primită de cineva…

Ar trebui să vă gândiți mult la aceasta, fiindcă acuzați un întreg Sfânt Sinod că este eretic.

Însă pentru că v-ați smerit și v-ați cerut iertare și mi-ați poruncit să vă răspund argumentat scripturistic, dogmatic și patristic îndrăznesc să vă trimit scrisoarea de mai jos:

Dragul meu copil al lui Hristos,

Citește în continuare

Anunțuri

Teologii contemporani, implicați cu tot sufletul lor în ecumenism, pentru a-și justifica propriile păreri, sugerează că Sfântul Ierarh Ciprian al Cartaginei a fost doar o voce singulară în istorie, neprimită de plinătatea Sfintei Biserici.

Este adevărat că modul de primire al ereticilor este tratat variat și nuanțat de-a lungul timpului, cu iconomie canonică, datorită motivelor enumerate mai sus, dar credința că nu există mântuire în afara Ortodoxiei, mărturisită atât de sugestiv de el: „În afara Bisericii nu există mântuire” și „cine nu are Biserica de Mamă, nu are pe Dumnezeu de Tată[1], este prezentă, integrală și neschimbată, la fel în toată istoria Bisericii celei Una: la Sfinții Apostoli, la toți Sfinţii Părinţi, în toate Sinoadele Ecumenice și apărată cu sângele atâtor mucenici. Ea reprezintă credința deplinătății Bisericii și, deci, nu suferă iconomie dogmatică (termen, de altfel, imposibil, anulat în realitatea lui prin opoziția ontologică iconomie-dogmă).

Citește în continuare